Drodzy Rodzice!

     W swojej pracy łączę wiedzę z doświadczeniem. Jestem certyfikowanym terapeutą SI, terapeutą ręki, nauczycielem oraz socjoterapeutą prowadzącym zajęcia dla dzieci/młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Pracuję  na stanowisku asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (SUO), które przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi,  zajmuję się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stale poszerzana wiedza i doświadczenie pozwoliły mi na uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Przedmiotem pracy doktorskiej była Diagnoza jako forma pomocy pedagogicznej dzieciom w przedszkolu. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zaburzeń rozwojowych dzieci w szczególności z zakresu psychopatologii i psychiatrii. Oddanie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi zostało docenione przez Rodziców, którzy zgłosili mnie do Ogólnopolskiego Konkursu na Nauczyciela Roku 2014. W trosce o wysoką jakość wiedzy i umiejętności, które oferuję Państwa dzieciom, doskonalę swój warsztat pracy na licznych kursach/szkoleniach/warsztatach, szczególnie z zakresu zaburzeń rozwojowych u dzieci. Jestem osobą pogodną, łatwo nawiązuję kontakty z innymi ,odpowiedzialną i pracowitą.

Szanowni Rodzice, Wasze dziecko będzie miało możliwość skorzystania z terapii popartej szeroką i specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem.

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

 1. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki , Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przedmiot badań – diagnoza dziecka, tytuł rozprawy: Diagnoza jako podstawa pomocy pedagogicznej dzieciom w przedszkolu. Promotor prof. dr hab. Irena Adamek. Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska oraz dr hab. Piotr Majewicz prof. UP.
 2. Pedagog specjalny , Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, studia podyplomowe kwalifikacyjne, specjalność oligofrenopedagogika. Praca dyplomowa pt. Rola integracji sensorycznej w prawidłowym rozwoju dziecka i jego społecznym funkcjonowaniu. 
 3. Specjalista socjoterapeuta , Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia podyplomowe kwalifikacyjne na Wydziale Psychologii. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Rafała Abramciowa, tytuł Rola integracji sensorycznej i odruchów pierwotnych w prawidłowym rozwoju dziecka.
 4. Magister pedagogiki , Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia uzupełniające magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna. Tytuł pracy magisterskiej Wartości podstawą wychowania w opinii dzieci, rodziców i nauczycieli (na przykładzie badań w szkole podstawowej). Promotor prof. dr hab. Irena Adamek.
 5. Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia licencjackie, kierunek pedagogika, specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna. Tytuł pracy licencjackiej Kreatywność w pracy nauczyciela. Promotor prof. dr hab. Irena Adamek.

Wybrane szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje

Szkolenia:

 1. Kurs Masażu Dzieci oraz Osób dorosłych Metodą Shantala uzyskanie tytułu instruktora Masażu dzieci Metoda Shantala, Masażu osób dorosłych Metoda Shantala, Kraków 2021
 2. Szkolenie MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych poziom 1, Wrocław 2021
 3. Szkolenie MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych poziom 2, Wrocław 2021 r.
 4. Szkolenie MNRI Terapia NeuroTaktylna poziom 1, Wrocław 2021
 5. Szkolenie MNRI Terapia NeuroTaktylna poziom 2, Wrocław 2021
 6. Szkolenie MNRI Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych, Wrocław 2021
 7. Szkolenie MNR Terapia neurotaktylna a integracja motoryki pierwotnej odruchów (poziom pogłębiony), Wrocław, 2021
 8. Szkolenie ORTOPTYKA zaburzenia funkcji wzrokowych, Wrocłąw 2021 r.
 9. Warsztaty Razem uczyć-program poprawy funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i terapeutycznych rodziców i opiekunów, Kraków 2018
 10. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej , uzyskanie certyfikatu
 11. Integracja sensoryczna stopień II, 2016, uzyskanie certyfikatu terapeuty SI
 12. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, 2016
 13. Terapia behawioralna w teorii i praktyce-kurs III modułowy, 2014
 14. Wybrane strategie pracy socjoterapeutycznej, 2015
 15. Problem przemocy w środowisku szkolnym, 2012
 16. Co we współczesnym świecie zagraża naszym dzieciom, 2012
 17. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w klasie szkolnej, 2011
 18. Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej, 2012,
 19. Obowiązki szkół i przedszkoli w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, 2011
 20. Diagnoza gotowości szkolnej 5-6 latków w świetle nowej podstawy programowej, 2010
 21. Zabawa z muzyką klasyczną – jako forma kształtowania zdolności muzycznych dziecka, 2010

     Konferencje naukowe:

 • 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek-Media-Edukacja, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza 2019 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nowe Technologie – Szanse i Zagrożenia, wygłoszony referat Cyfrowy analfabetyzm – język wobec kryzysu, Cieszyn 2019 r.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie terapii integracji sensorycznej, Warszawa 2019 r. 
 • Ogólnopolski Kongres Pedagogów Specjalnych i Terapeutów Seksualność, zaburzenia psychiczne, agresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – jak radzić sobie z trudnymi obszarami w pracy, Warszawa 2018 r.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim okiem rodzica, naukowca i praktyka, Warszawa 2018 r.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo XXI wieku. Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze regionalnym, wygłoszony referat Poczucie bezpieczeństwa i jego wymiar w percepcji  dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, Myślenice 2018 r.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjność w badaniach pedagogicznych – teoria i praktyka – twórczy nauczyciel, nauczyciel jako twórca wygłoszony referat Zaburzenia modulacji sensorycznej jako przyczyna trudności w społecznym funkcjonowaniu dziecka, Cieszyn 2018 r. (zał.)
 • I Transgraniczna Konferencja Naukowo-Metodyczna z cyklu Nauczyciele-Nauczycielom nt. Diagnoza pedagogiczna, wygłoszony referat Trudności i niepowodzenia szkolne dziecka w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej, Cieszyn 2017 r. (zał.)
 • II Konferencja Nauka i biznes – razem dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, Kraków 2017 r. (zał.)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek – wartości – wychowanie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Brodzińskiego Bochni, wygłoszony referat pt. Świat wartości dziecka, Bochnia 2015. (zał.)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. O wartościach w teorii i praktyce pedagogicznej, która odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Wygłoszony referat pt. Rozumiane i przejawiane wartości w zachowaniach dzieci, Kraków 2012 r.
 • Konferencja pt. Profilaktyka poprzez wychowanie do wartości zorganizowana przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie oraz Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!”, Mogilany 2012 r. (zał.)
 • Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli nt. Prawne i moralne aspekty relacji nauczyciel-uczeń w kontekście problemów wychowawczych współczesnej szkoły, zorganizowanej przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli GRAWENA- EDU w Krakowie, Kraków 2011 r. (zał.)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dziecko i nauczyciel. Upodmiotowienie aktywnościUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2009 r.

Publikacje:

Monografie:

 • Cygan B., Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne, Wydawnictwo UP, 2019.
 • Cygan B. Kurowska B. Zaburzenia zachowania. Metody i techniki wsparcia. Wydawnictwo UP. 2021.
 • Artykuły w czasopismach
 •  
 • Cygan B., Uwarunkowania zaburzeń integracji sensorycznej i ich objawy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2/2018, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa. 
 • Cygan B., Diagnosis as the foundation of early intervention teaching children in kindergarten, Multidisciplinary Journal of School Education, 1/2017 (11), Ignatianum, Kraków. 
 • Cygan B, Sobocha E., Jakość komunikacji lekarza z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017. 
 • Cygan B., Wspomaganie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci z zaburzeniami zachowania, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Naukowe UP,  Kraków 2018.
 • Cygan B., Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dziecka z autyzmem, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018 . 
 • Cygan B. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego jako źródło trudności i niepowodzeń szkolnych dziecka w edukacji wczesnoszkolnej Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych Tom LXXI, 2018: 93-106 PL ISSN 0079-3418 
  Artykuły w monografiach
 • Cygan B., Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami zachowania w edukacji wczesnoszkolnej, (w:) Pedagogika i jej oblicza, J. Skibska, J. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2018 r.  
 • Cygan B., Skuteczna diagnoza jako podstawa pomocy pedagogicznej dzieciom w przedszkolu, (w:) Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce. T. 2, U. Szuścik, R. Raszka (red.)  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • Cygan B., Wartości jako fundament wychowania, (w:) Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej, I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013. 
 • Cygan B., Doświadczanie świata przez dziecko sposobem wspierania jego rozwoju, (w:) Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka, J. Bałachowicz, Z. Zbróg (red.), Kraków 2011. 
 • Cygan B., Kreatywność w pracy nauczyciela, Życie Szkoły, 2011, nr 11. 

     Dodatkowe:

 • Nominowanie przez rodziców do Ogólnopolskiego Konkursu na Nauczyciela Roku 2014, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Uzyskanie Certyfikatu dla wybitnego studenta za osiągnięcia w nauce (średnia 5,0) oraz celująco zdany egzamin dyplomowy, wystawionego przez dr hab. Prof. UP Irenę Adamek.