Drodzy Rodzice!

     W swojej pracy łączę wiedzę z doświadczeniem. Jestem certyfikowanym terapeutą SI, terapeutą ręki, nauczycielem oraz socjoterapeutą prowadzącym zajęcia dla dzieci/młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Pracuję  na stanowisku asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (SUO), które przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi,  zajmuję się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stale poszerzana wiedza i doświadczenie pozwoliły mi na uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Przedmiotem pracy doktorskiej była Diagnoza jako forma pomocy pedagogicznej dzieciom w przedszkolu. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zaburzeń rozwojowych dzieci w szczególności z zakresu psychopatologii i psychiatrii. Oddanie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi zostało docenione przez Rodziców, którzy zgłosili mnie do Ogólnopolskiego Konkursu na Nauczyciela Roku 2014. W trosce o wysoką jakość wiedzy i umiejętności, które oferuję Państwa dzieciom, doskonalę swój warsztat pracy na licznych kursach/szkoleniach/warsztatach, szczególnie z zakresu zaburzeń rozwojowych u dzieci. Jestem osobą pogodną, łatwo nawiązuję kontakty z innymi ,odpowiedzialną i pracowitą.

    Szanowni Rodzice, Wasze dziecko będzie miało możliwość skorzystania z terapii popartej szeroką i specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem.

 

     Wybrane szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje

Szkolenia:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej , uzyskanie certyfikatu
 • Integracja sensoryczna stopień II, 2016, uzyskanie certyfikatu terapeuty SI
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, 2016
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce-kurs III modułowy, 2014
 • Wybrane strategie pracy socjoterapeutycznej, 2015
 • Problem przemocy w środowisku szkolnym, 2012
 • Co we współczesnym świecie zagraża naszym dzieciom, 2012
 • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w klasie szkolnej, 2011
 • Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej, 2012,
 • Obowiązki szkół i przedszkoli w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, 2011
 • Diagnoza gotowości szkolnej 5-6 latków w świetle nowej podstawy programowej, 2010
 • Zabawa z muzyką klasyczną – jako forma kształtowania zdolności muzycznych dziecka, 2010

     Konferencje naukowe:

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego, Warszawa 2017 r
 • I Transgraniczna Konferencja Naukowo-Metodyczna z cyklu Nauczyciele-Nauczycielom nt. Diagnoza pedagogiczna, wygłoszony referat Trudności i niepowodzenia szkolne dziecka w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej, Cieszyn 2017
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metodologie i metody ,,Dobro dziecka”. wygłoszony referat pt.  Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, jako forma zaspokajania potrzeb dziecka i wspomagania jego rozwoju, 2016 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Halo, tu mówi przedszkolak, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, Kraków 2015 r.
 • I Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki: Wychowanie i edukacja XXI wieku. Trwałość i zmiana. Pytania o rodzinę. Wygłoszony referat pt. Ośrodki Pomocy Społecznej i ich rola w organizowaniu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, jako formy pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, 2015 r.
 • Międzynarodowa Konferencja o młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w systemie edukacyjnym SOS jak pomóc, gdy o ratunek krzyczy się bez słów?, 2015 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek – wartości – wychowanie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Brodzińskiego Bochni, wygłoszony referat pt. Świat wartości dziecka, 2015.
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Studencka pt. Współczesne wychowanie dzieci i młodzieży w obliczu zmian, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, 2014 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. O wartościach w teorii i praktyce pedagogicznej, która odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym. Wygłosiłam na niej referat nt. Rozumiane i przejawiane wartości w zachowaniach dzieci,  2012 r.
 • Konferencja pt. Profilaktyka poprzez wychowanie do wartości zorganizowana przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie oraz Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!”, 2012 r.
 • Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli nt. Prawne i moralne aspekty relacji nauczyciel-uczeń w kontekście problemów wychowawczych współczesnej szkoły, zorganizowanej przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli GRAWENA- EDU, 2011 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dziecko i nauczyciel. Upodmiotowienie aktywności,  Uniwersytet Pedagogiczny, 2009 r.

     Publikacje:

 • Cygan B., Diagnosis as the foundation of early intervention teaching children in kindergarten, Journal of Preschool and Elementary School Education, Ignatianum
 • Cygan B, Sobocha E., Jakość komunikacji lekarza z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków
 • Doświadczanie świata przez dziecko sposobem wspierania jego rozwoju, (w:) Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka, J. Bałachowicz, Z. Zbróg (red.), Kraków 2011.
 • Kreatywność w pracy nauczyciela, ,,Życie Szkoły”, 2011, nr 11.
 • Wartości jako fundament wychowania, (w:) Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej, I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 • Skuteczna diagnoza jako podstawa pomocy pedagogicznej dzieciom w przedszkolu (w:) Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce. U Szuścik, R. Raszka (red.). Wyd. Naukowe UŚ. 2016 r.

     Dodatkowe:

 • Nominowanie przez rodziców do Ogólnopolskiego Konkursu na Nauczyciela Roku 2014, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Uzyskanie Certyfikatu dla wybitnego studenta za osiągnięcia w nauce (średnia 5,0) oraz celująco zdany egzamin dyplomowy, wystawionego przez dr hab. Prof. UP Irenę Adamek.